अञ्चक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अञ्चकः
अञ्चकौ
अञ्चकाः
सम्बोधन
अञ्चक
अञ्चकौ
अञ्चकाः
द्वितीया
अञ्चकम्
अञ्चकौ
अञ्चकान्
तृतीया
अञ्चकेन
अञ्चकाभ्याम्
अञ्चकैः
चतुर्थी
अञ्चकाय
अञ्चकाभ्याम्
अञ्चकेभ्यः
पञ्चमी
अञ्चकात् / अञ्चकाद्
अञ्चकाभ्याम्
अञ्चकेभ्यः
षष्ठी
अञ्चकस्य
अञ्चकयोः
अञ्चकानाम्
सप्तमी
अञ्चके
अञ्चकयोः
अञ्चकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अञ्चकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अञ्चकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अञ्चकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अञ्चक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अञ्चकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अञ्चकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अञ्चकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अञ्चकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अञ्चकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अञ्चकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अञ्चकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अञ्चकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अञ्चकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अञ्चकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अञ्चकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अञ्चकात् / अञ्चकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अञ्चकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अञ्चकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अञ्चकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अञ्चकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अञ्चकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अञ्चके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अञ्चकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अञ्चकेषु


अन्याः