अङ्गयमान शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अङ्गयमानः
अङ्गयमानौ
अङ्गयमानाः
सम्बोधन
अङ्गयमान
अङ्गयमानौ
अङ्गयमानाः
द्वितीया
अङ्गयमानम्
अङ्गयमानौ
अङ्गयमानान्
तृतीया
अङ्गयमानेन
अङ्गयमानाभ्याम्
अङ्गयमानैः
चतुर्थी
अङ्गयमानाय
अङ्गयमानाभ्याम्
अङ्गयमानेभ्यः
पञ्चमी
अङ्गयमानात् / अङ्गयमानाद्
अङ्गयमानाभ्याम्
अङ्गयमानेभ्यः
षष्ठी
अङ्गयमानस्य
अङ्गयमानयोः
अङ्गयमानानाम्
सप्तमी
अङ्गयमाने
अङ्गयमानयोः
अङ्गयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अङ्गयमानः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अङ्गयमानौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अङ्गयमानाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अङ्गयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अङ्गयमानौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अङ्गयमानाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अङ्गयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अङ्गयमानौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अङ्गयमानान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अङ्गयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अङ्गयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अङ्गयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अङ्गयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अङ्गयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अङ्गयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अङ्गयमानात् / अङ्गयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अङ्गयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अङ्गयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अङ्गयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अङ्गयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अङ्गयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अङ्गयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अङ्गयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अङ्गयमानेषु


अन्याः