अंसयमान शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अंसयमानः
अंसयमानौ
अंसयमानाः
सम्बोधन
अंसयमान
अंसयमानौ
अंसयमानाः
द्वितीया
अंसयमानम्
अंसयमानौ
अंसयमानान्
तृतीया
अंसयमानेन
अंसयमानाभ्याम्
अंसयमानैः
चतुर्थी
अंसयमानाय
अंसयमानाभ्याम्
अंसयमानेभ्यः
पञ्चमी
अंसयमानात् / अंसयमानाद्
अंसयमानाभ्याम्
अंसयमानेभ्यः
षष्ठी
अंसयमानस्य
अंसयमानयोः
अंसयमानानाम्
सप्तमी
अंसयमाने
अंसयमानयोः
अंसयमानेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अंसयमानः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अंसयमानौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अंसयमानाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अंसयमान
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अंसयमानौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अंसयमानाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अंसयमानम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अंसयमानौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अंसयमानान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अंसयमानेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अंसयमानाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अंसयमानैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अंसयमानाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अंसयमानाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अंसयमानेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अंसयमानात् / अंसयमानाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अंसयमानाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अंसयमानेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अंसयमानस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अंसयमानयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अंसयमानानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अंसयमाने
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अंसयमानयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अंसयमानेषु


अन्याः