अंशक शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अंशकः
अंशकौ
अंशकाः
सम्बोधन
अंशक
अंशकौ
अंशकाः
द्वितीया
अंशकम्
अंशकौ
अंशकान्
तृतीया
अंशकेन
अंशकाभ्याम्
अंशकैः
चतुर्थी
अंशकाय
अंशकाभ्याम्
अंशकेभ्यः
पञ्चमी
अंशकात् / अंशकाद्
अंशकाभ्याम्
अंशकेभ्यः
षष्ठी
अंशकस्य
अंशकयोः
अंशकानाम्
सप्तमी
अंशके
अंशकयोः
अंशकेषु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अंशकः
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
अंशकौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
अंशकाः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
अंशक
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
अंशकौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
अंशकाः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
अंशकम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
अंशकौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अंशकान्
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
अंशकेन
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
अंशकाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अंशकैः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
अंशकाय
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
अंशकाभ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अंशकेभ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
अंशकात् / अंशकाद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
अंशकाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अंशकेभ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
अंशकस्य
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
अंशकयोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अंशकानाम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
अंशके
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
अंशकयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अंशकेषु


अन्याः