संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


सुद्यावौ - चतुर्थी बहुवचनम्
सुद्योषु - सप्तमी बहुवचनम्
सुद्यावौ - द्वितीया द्विवचनम्
सुद्योभिः - सम्बोधन द्विवचनम्
सुद्योभिः - तृतीया बहुवचनम्