संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अङ्गारीयेभ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्
अङ्गारीयाभ्याम् - षष्ठी एकवचनम्
अङ्गारीयौ - द्वितीया द्विवचनम्
अङ्गारीयेभ्यः - पञ्चमी बहुवचनम्
अङ्गारीयाः - चतुर्थी एकवचनम्