संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अग्र्याः - चतुर्थी बहुवचनम्
अग्र्यौ - द्वितीया द्विवचनम्
अग्र्य - सम्बोधन एकवचनम्
अग्र्ये - सप्तमी एकवचनम्
अग्र्येभ्यः - चतुर्थी बहुवचनम्