संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत

'अग्निदेवत्याभ्याम् ( अकारान्त पुंलिङ्गम् )' - द्वितीया-विभक्तौ परिवर्तनं कुरुत ।