कृदन्तरूपाणि - स्फुट् (स्फु॑टिँ॑र् विशरणे - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
स्फोटनम्
अनीयर्
स्फोटनीयः - स्फोटनीया
ण्वुल्
स्फोटकः - स्फोटिका
तुमुँन्
स्फोटितुम्
तव्य
स्फोटितव्यः - स्फोटितव्या
तृच्
स्फोटिता - स्फोटित्री
क्त्वा
स्फोटित्वा / स्फुटित्वा
ल्यप्
प्रस्फुट्य
क्तवतुँ
स्फुटितवान् / स्फोटितवान् - स्फुटितवती / स्फोटितवती
क्त
स्फुटितः / स्फोटितः - स्फुटिता / स्फोटिता
शतृँ
स्फोटन् - स्फोटन्ती


अन्याः