Sanskrit Verbal Suffix Exercises - True Or False

True Or False

पच् - डुपचँष् पाके भ्वादिः + क्त (पुं) = पक्वः
चुम्ब् - चुबिँ वक्त्रसंयोगे भ्वादिः + शतृँ (पुं) = चुम्बन्
म्लै - म्लै हर्षक्षये भ्वादिः + तव्य (पुं) = म्लाना
ध्यै - ध्यै चिन्तायाम् भ्वादिः + तव्य (पुं) = ध्यानम्
दुःख - दुःख तत्क्रियायाम् चुरादिः + क्त (नपुं) = दुःख्यम्