सु + ध्राघ् + णिच् धातुरूपाणि - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिःसंयुक्तम्
 
 
 
कर्तरि प्रयोगः - परस्मै पदम्
 
 
कर्तरि प्रयोगः - आत्मने पदम्
 
 
कर्मणि प्रयोगः - आत्मने पदम्
 
 

सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः