मङ्घ् धातुरूपाणि - मघिँ गत्याक्षेपे गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे मघिँ कैतवे च - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः लृङ् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अमङ्घिष्यत
अमङ्घिष्येताम्
अमङ्घिष्यन्त
मध्यम
अमङ्घिष्यथाः
अमङ्घिष्येथाम्
अमङ्घिष्यध्वम्
उत्तम
अमङ्घिष्ये
अमङ्घिष्यावहि
अमङ्घिष्यामहि