मङ्घ् धातुरूपाणि - मघिँ गत्याक्षेपे गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे मघिँ कैतवे च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
मङ्घते
मङ्घेते
मङ्घन्ते
मध्यम
मङ्घसे
मङ्घेथे
मङ्घध्वे
उत्तम
मङ्घे
मङ्घावहे
मङ्घामहे