अभि + स्रेक् धातुरूपाणि - स्रेकृँ गतौ - भ्वादिः - लोट् लकारः


 
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अभिस्रेकताम्
अभिस्रेकेताम्
अभिस्रेकन्ताम्
मध्यम
अभिस्रेकस्व
अभिस्रेकेथाम्
अभिस्रेकध्वम्
उत्तम
अभिस्रेकै
अभिस्रेकावहै
अभिस्रेकामहै
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अभिस्रेक्यताम्
अभिस्रेक्येताम्
अभिस्रेक्यन्ताम्
मध्यम
अभिस्रेक्यस्व
अभिस्रेक्येथाम्
अभिस्रेक्यध्वम्
उत्तम
अभिस्रेक्यै
अभिस्रेक्यावहै
अभिस्रेक्यामहै
 


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः