तद्धितान्तरूपाणि - कृष्ण + तल्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
कृष्णता (स्त्री)
कृष्णताशब्दरूपाणि

अन्याः