संस्कृत सर्वनामानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


त्वस्य - सप्तमी बहुवचनम्
त्वैः - पुंलिङ्गम्
त्वस्मै - स्त्रीलिङ्गम्
त्वः - प्रथमा एकवचनम्
त्वस्य - पञ्चमी बहुवचनम्