तद्धित् प्रत्ययाः - यत् (स्त्री)


 
अकारान्त
अर्घ -> अर्घ्या  कण्ठ -> कण्ठ्या  आकाश -> आकाश्या  भाग -> भाग्या  इभ -> इभ्या  तिल -> तिल्या  दीप -> दीप्या  उदक -> उदक्या  मुख -> मुख्या  कूप -> कूप्या  वृष -> वृष्या  मेघ -> मेघ्या  ओष्ठ -> ओष्ठ्या  योग -> योग्या 
 
विशेषः
पाद -> पाद्या / पद्या  समानोदर -> सोदर्या / समानोदर्या  हृदय -> हृद्या 
 
आकारान्त
अग्निदेवता -> अग्निदेवत्या  सभा -> सभ्या  आमिक्षा -> आमिक्ष्या  शाखा -> शाख्या  पितृदेवता -> पितृदेवत्या  सीता -> सीत्या  उखा -> उख्या  तुला -> तुल्या  स्थूणा -> स्थूण्या  मेधा -> मेध्या 
 
विशेषः
नासिका -> नस्या 
 
इकारान्त
आदि -> आद्या  वास्तोष्पति -> वास्तोष्पत्या 
 
विशेषः
नाभि -> नभ्या / नाभ्या 
 
ईकारान्त
द्यावापृथिवी -> द्यावापृथिव्या 
 
उकारान्त
मधु -> मधव्या  वायु -> वायव्या  ऋतु -> ऋतव्या 
 
विशेषः
मनु -> मनुष्या 
 
ऋकारान्त
पितृ -> पित्र्या 
 
ओकारान्त
गो -> गव्या 
 
औकारान्त
नौ -> नाव्या 
 
चकारान्त
स्रुच् -> स्रुच्या 
 
विशेषः
अपाच् -> अपाच्या  उदच् -> उदीच्या  प्रत्यच् -> प्रतीच्या  प्राच् -> प्राच्या 
 
तकारान्त
मरुत्वत् -> मरुत्वत्या 
 
विशेषः
तेजस्वत् -> तेजस्या  पयस्वत् -> पयस्या  रेतस्वत् -> रेतस्या  वर्चस्वत् -> वर्चस्या 
 
नकारान्त
पथिन् -> पथ्या  साक्षिन् -> साक्ष्या 
 
विशेषः
अध्वन् -> अध्वन्या  कर्मन् -> कर्मण्या  ब्रह्मन् -> ब्रह्मण्या  वेमन् -> वेमन्या  श्वन् -> शून्या / शुन्या  सामन् -> सामन्या 
 
रेफान्त
 
विशेषः
चतुर् -> तुर्या 
 
वकारान्त
दिव् -> दिव्या 
 
शकारान्त
दिश् -> दिश्या 
 
षकारान्त
हविष् -> हविष्या  आयुष् -> आयुष्या 
 
सकारान्त
वयस् -> वयस्या  उषस् -> उषस्या  ओजस् -> ओजस्या 
 
विशेषः
ऊधस् -> ऊधन्या  शिरस् -> शीर्षण्या / शिरस्या