कृत् प्रत्ययाः - क्तवतुँ (पुं)


 
आकारान्त
गीतवान् (गा-भ्वादिः-गाङ्-गतौ [भ्वादिः-अनिट्])  गीतवान् (गा-जुहोत्यादिः-गा-स्तुतौ [जुहोत्यादिः-अनिट्])  घ्राणवान् / घ्रातवान् (घ्रा [भ्वादिः-अनिट्])  जीनवान् (ज्या-क्र्यादिः-ज्या-वयोहानौ [क्र्यादिः-अनिट्])  दत्तवान् (दा-भ्वादिः-दाण्-दाने [भ्वादिः-अनिट्])  दातवान् (दा-अदादिः-दाप्-लवने [अदादिः-अनिट्])  द्राणवान् (द्रा [अदादिः-अनिट्])  दरिद्रितवान् (दरिद्रा [अदादिः-सेट्])  दत्तवान् (दा [जुहोत्यादिः-अनिट्])  ध्मातवान् (ध्मा [भ्वादिः-अनिट्])  हितवान् (धा [जुहोत्यादिः-अनिट्])  पीतवान् (पा [भ्वादिः-अनिट्])  पातवान् (पा-अदादिः-पा-रक्षणे [अदादिः-अनिट्])  प्राणवान् (प्रा-अदादिः-प्रा-पूरणे [अदादिः-अनिट्])  मितवान् (मा [अदादिः-अनिट्])  वातवान् (वा [अदादिः-अनिट्])  श्राणवान् (श्रा-भ्वादिः-श्रा-पाके [भ्वादिः-अनिट्])  श्राणवान् (श्रा [अदादिः-अनिट्])  स्थितवान् (स्था [भ्वादिः-अनिट्])  हीनवान् (हा [जुहोत्यादिः-अनिट्])  हानवान् (हा-जुहोत्यादिः-ओँहाङ्-गतौ [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
इकारान्त
क्षितवान् / क्षीणवान् (क्षि [भ्वादिः-अनिट्])  कामितवान् / कान्तवान् (कामि [भ्वादिः-सेट्])  जितवान् (जि [भ्वादिः-अनिट्])  शूनवान् (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि-गतिवृद्ध्योः [भ्वादिः-सेट्])  श्रितवान् (श्रि [भ्वादिः-सेट्])  सिनवान् / सितवान् (सि-स्वादिः-षिञ्-बन्धने [स्वादिः-अनिट्]) 
 
ईकारान्त
डयितवान् / डियितवान् (डी [भ्वादिः-सेट्])  डीनवान् (डी-दिवादिः-डीङ्-विहायसा-गतौ [दिवादिः-सेट्])  दीधितवान् (दीधी-अदादिः-दीधीङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः-सेट्])  लीनवान् (ली-क्र्यादिः-ली-श्लेषणे [क्र्यादिः-अनिट्])  वेवितवान् (वेवी-अदादिः-वेवीङ्-वेतिना-तुल्ये [अदादिः-सेट्])  शयितवान् (शी [अदादिः-सेट्])  ह्रीणवान् / ह्रीतवान् (ह्री [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
उकारान्त
ऊर्णुतवान् (ऊर्णु-अदादिः-ऊर्णुञ्-आच्छादने [अदादिः-सेट्])  गूनवान् (गु-तुदादिः-गु-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः-अनिट्])  दूनवान् (दु-भ्वादिः-दु-गतौ [भ्वादिः-अनिट्])  नुतवान् (नु [अदादिः-सेट्])  हुतवान् (हु [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
ऊकारान्त
दूनवान् (दू [दिवादिः-सेट्])  धूतवान् (धू-तुदादिः-धू-विधूनने [तुदादिः-सेट्])  नूतवान् (नू-तुदादिः-णू-स्तुतौ [तुदादिः-सेट्])  पवितवान् / पूतवान् (पू-भ्वादिः-पूङ्-पवने [भ्वादिः-सेट्])  पूनवान् / पूतवान् (पू [क्र्यादिः-सेट्])  उक्तवान् (ब्रू [अदादिः-सेट्])  सूतवान् (सू [अदादिः-सेट्])  सूनवान् (सू-दिवादिः-षूङ्-प्राणिप्रसवे [दिवादिः-सेट्]) 
 
ऋकारान्त
ऋतवान् (ऋ [भ्वादिः-अनिट्])  कृतवान् (कृ [तनादिः-अनिट्])  जागरितवान् (जागृ [अदादिः-सेट्])  वृतवान् (वृ [स्वादिः-सेट्])  वारितवान् / वृतवान् (वृ-चुरादिः-वृञ्-आवरणे [चुरादिः-सेट्]) 
 
ॠकारान्त
जीर्णवान् (जॄ [दिवादिः-सेट्])  तीर्णवान् (तॄ [भ्वादिः-सेट्])  पूर्तवान् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः-सेट्])  पूर्तवान् (पॄ-क्र्यादिः-पॄ-पालनपूरणयोः [क्र्यादिः-सेट्])  भूर्णवान् (भॄ-क्र्यादिः-भॄ-भर्त्सने-भरनेऽप्येके [क्र्यादिः-सेट्])  मूर्णवान् (मॄ-क्र्यादिः-मॄ-हिंसायाम् [क्र्यादिः-सेट्])  वूर्णवान् (वॄ-क्र्यादिः-वॄञ्-वरणे [क्र्यादिः-सेट्]) 
 
एकारान्त
दत्तवान् (दे-भ्वादिः-देङ्-रक्षणे [भ्वादिः-अनिट्])  धीतवान् (धे [भ्वादिः-अनिट्])  मितवान् (मे-भ्वादिः-मेङ्-प्रणिदाने [भ्वादिः-अनिट्])  उतवान् (वे [भ्वादिः-अनिट्])  वीतवान् (व्ये-भ्वादिः-व्येञ्-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  हूतवान् (ह्वे [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
ऐकारान्त
क्षामवान् (क्षै-भ्वादिः-क्षै-क्षये [भ्वादिः-अनिट्])  गीतवान् (गै [भ्वादिः-अनिट्])  ग्लानवान् (ग्लै [भ्वादिः-अनिट्])  त्राणवान् / त्रातवान् (त्रै [भ्वादिः-अनिट्])  दातवान् (दै-भ्वादिः-दैप्-शोधने [भ्वादिः-अनिट्])  द्राणवान् (द्रै-भ्वादिः-द्रै-स्वप्ने [भ्वादिः-अनिट्])  ध्राणवान् (ध्रै-भ्वादिः-ध्रै-तृप्तौ [भ्वादिः-अनिट्])  पातवान् (पै-भ्वादिः-पै-शोषणे [भ्वादिः-अनिट्])  वानवान् (वै-भ्वादिः-ओँवै-शोषणे [भ्वादिः-अनिट्])  श्राणवान् (श्रै-भ्वादिः-श्रै-पाके [भ्वादिः-अनिट्])  श्यानवान् / शीतवान् / शीनवान् (श्यै-भ्वादिः-श्यैङ्-गतौ [भ्वादिः-अनिट्])  स्त्यानवान् (स्त्यै-भ्वादिः-ष्ट्यै-शब्दसङ्घातयोः [भ्वादिः-अनिट्])  स्तातवान् (स्तै-भ्वादिः-ष्टै-वेष्टने-शोभायां-चेत्येके [भ्वादिः-अनिट्])  स्त्यानवान् (स्त्यै-भ्वादिः-स्त्यै-शब्दसङ्घातयोः [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
ओकारान्त
छितवान् / छातवान् (छो-दिवादिः-छो-छेदने [दिवादिः-अनिट्])  दितवान् (दो-दिवादिः-दो-अवखण्डने [दिवादिः-अनिट्])  शितवान् / शातवान् (शो-दिवादिः-शो-तनूकरणे [दिवादिः-अनिट्])  सितवान् (सो-दिवादिः-षो-अन्तकर्मणि [दिवादिः-अनिट्]) 
 
इदुपधा
इष्टवान् (इष् [तुदादिः-सेट्])  क्ष्यूतवान् (क्षिव्-भ्वादिः-क्षिवुँ-निरसने [भ्वादिः-सेट्])  क्लिन्नवान् (क्लिद् [दिवादिः-वेट्])  क्लिशितवान् / क्लिष्टवान् (क्लिश्-दिवादिः-क्लिशँ-उपतापे [दिवादिः-सेट्])  क्षितवान् (क्षिण्-तनादिः-क्षिणुँ-हिंसायाम्-च [तनादिः-सेट्])  क्लिशितवान् / क्लिष्टवान् (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लिशूँ-विबाधने [क्र्यादिः-वेट्])  खिन्नवान् (खिद्-दिवादिः-खिदँ-दैन्ये [दिवादिः-अनिट्])  द्विष्टवान् (द्विष् [अदादिः-अनिट्])  द्यूतवान् / द्यूनवान् (दिव् [दिवादिः-सेट्])  भिन्नवान् (भिद् [रुधादिः-अनिट्])  मेदितवान् / मिन्नवान् (मिद् [भ्वादिः-सेट्])  लीढवान् (लिह् [अदादिः-अनिट्])  लिप्तवान् (लिप्-तुदादिः-लिपँ-उपदेहे [तुदादिः-अनिट्])  विदितवान् (विद् [अदादिः-सेट्])  विक्तवान् (विज्-जुहोत्यादिः-विजिँर्-पृथग्भावे [जुहोत्यादिः-अनिट्])  विन्नवान् (विद्-दिवादिः-विदँ-सत्तायाम् [दिवादिः-अनिट्])  विग्नवान् (विज्-तुदादिः-ओँविजीँ-भयचलनयोः [तुदादिः-सेट्])  विन्नवान् (विद्-तुदादिः-विदॢँ-लाभे [तुदादिः-वेट्])  विक्तवान् (विच्-रुधादिः-विचिँर्-पृथग्भावे [रुधादिः-अनिट्])  विन्नवान् / वित्तवान् (विद्-रुधादिः-विदँ-विचारणे [रुधादिः-अनिट्])  श्लिष्टवान् (श्लिष्-भ्वादिः-श्लिषुँ-दाहे [भ्वादिः-सेट्])  ष्ठ्यूतवान् (ष्ठिव् [भ्वादिः-सेट्])  सिद्धवान् (सिध्-भ्वादिः-षिधूँ-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च [भ्वादिः-सेट्])  सिब्धवान् (सिभ्-भ्वादिः-षिभुँ-हिंसार्थः-इत्येके [भ्वादिः-सेट्])  सिद्धवान् (सिध् [दिवादिः-अनिट्])  स्यूतवान् (सिव् [दिवादिः-सेट्])  स्रूतवान् (स्रिव्-दिवादिः-स्रिवुँ-गतिशोषणयोः [दिवादिः-सेट्]) 
 
उदुपधा
ओखितवान् / उखितवान् (उख्-भ्वादिः-उखँ-गत्यर्थः [भ्वादिः-सेट्])  कुक्तवान् (कुज्-भ्वादिः-कुजुँ-स्तेयकरणे [भ्वादिः-सेट्])  क्षुब्धवान् / क्षोभितवान् / क्षुभितवान् (क्षुभ् [भ्वादिः-सेट्])  क्षुब्धवान् / क्षुभितवान् (क्षुभ्-दिवादिः-क्षुभँ-सञ्चलने [दिवादिः-सेट्])  क्षुब्धवान् / क्षुभितवान् (क्षुभ्-क्र्यादिः-क्षुभँ-सञ्चलने [क्र्यादिः-सेट्])  कुषितवान् (कुष्-क्र्यादिः-कुषँ-निष्कर्षे [क्र्यादिः-सेट्])  ग्लुक्तवान् (ग्लुच्-भ्वादिः-ग्लुचुँ-स्तेयकरणे [भ्वादिः-सेट्])  गोपायितवान् / गुप्तवान् (गुप्-भ्वादिः-गुपूँ-रक्षणे [भ्वादिः-वेट्])  गूढवान् (गुह्-भ्वादिः-गुहूँ-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  गुधितवान् (गुध्-दिवादिः-गुधँ-परिवेष्टने [दिवादिः-सेट्])  घुष्टवान् (घुष्-भ्वादिः-घुषिँर्-अविशब्दने-शब्द-इत्यन्ये-पेठुः [भ्वादिः-सेट्])  तोसितवान् / तुसितवान् (तुस्-भ्वादिः-तुसँ-शब्दे [भ्वादिः-सेट्])  तुन्नवान् (तुद् [तुदादिः-अनिट्])  दुग्धवान् (दुह् [अदादिः-अनिट्])  द्रुग्धवान् / द्रूढवान् (द्रुह् [दिवादिः-वेट्])  नुन्नवान् / नुत्तवान् (नुद् [तुदादिः-अनिट्])  पोषितवान् / पुषितवान् (पुष्-भ्वादिः-पुषँ-पुष्टौ [भ्वादिः-सेट्])  मुषितवान् (मुष् [क्र्यादिः-सेट्])  युद्धवान् (युध् [दिवादिः-अनिट्])  युक्तवान् (युज्-रुधादिः-युजिँर्-योगे [रुधादिः-अनिट्])  रुष्टवान् (रुष्-भ्वादिः-रुषँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  रोदितवान् / रुदितवान् (रुद् [अदादिः-सेट्])  रोषितवान् (रुष्-चुरादिः-रुषँ-रोषे [चुरादिः-सेट्])  लुब्धवान् (लुभ् [दिवादिः-सेट्])  लुप्तवान् (लुप्-तुदादिः-लुपॢँ-छेदने [तुदादिः-अनिट्])  लुभितवान् (लुभ्-तुदादिः-लुभँ-विमोहने [तुदादिः-सेट्])  शुष्कवान् (शुष् [दिवादिः-अनिट्])  स्तुब्धवान् (स्तुभ्-भ्वादिः-ष्टुभुँ-स्तम्भे [भ्वादिः-सेट्]) 
 
ऋदुपधा
ऋतवान् (ऋण्-तनादिः-ऋणुँ-गतौ [तनादिः-सेट्])  कॢप्तवान् (कृप् [भ्वादिः-वेट्])  कृष्टवान् (कृष् [भ्वादिः-अनिट्])  कृशितवान् (कृश्-दिवादिः-कृशँ-तनूकरणे [दिवादिः-सेट्])  कृत्तवान् (कृत्-तुदादिः-कृतीँ-छेदने [तुदादिः-सेट्])  गृढवान् (गृह्-भ्वादिः-गृहूँ-ग्रहणे [भ्वादिः-वेट्])  तृप्तवान् (तृप् [दिवादिः-वेट्])  तृढवान् (तृह्-तुदादिः-तृहूँ-हिंसार्थः [तुदादिः-सेट्])  दृष्टवान् (दृश् [भ्वादिः-अनिट्])  दृहितवान् (दृह्-भ्वादिः-दृहँ-वृद्धौ [भ्वादिः-सेट्])  दृप्तवान् (दृप् [दिवादिः-वेट्])  धर्षितवान् / धृष्टवान् (धृष्-स्वादिः-ञिधृषाँ-प्रागल्भ्ये [स्वादिः-सेट्])  पृष्टवान् (पृष्-भ्वादिः-पृषुँ-सेचने-हिंसासङ्क्लेशनयोश्च [भ्वादिः-सेट्])  बृहितवान् (बृह्-भ्वादिः-बृहँ-वृद्धौ-बृहिँर्-वृहिँर्-वृद्धौ-शब्दे-च-इत्येके [भ्वादिः-सेट्])  मृष्टवान् (मृष् [भ्वादिः-सेट्])  मृष्टवान् (मृज्-अदादिः-मृजूँ-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः-वेट्])  मर्षितवान् (मृष्-दिवादिः-मृषँ-तितिक्षायाम् [दिवादिः-सेट्])  मृदितवान् (मृद् [क्र्यादिः-सेट्])  मर्षितवान् (मृष्-चुरादिः-मृषँ-तितिक्षायाम् [चुरादिः-सेट्])  वृत्तवान् (वृत् [भ्वादिः-सेट्])  सृब्धवान् (सृभ्-भ्वादिः-षृभुँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  सृप्तवान् (सृप् [भ्वादिः-अनिट्])  सृष्टवान् (सृज् [तुदादिः-अनिट्])  हृष्टवान् / हृषितवान् (हृष्-भ्वादिः-हृषुँ-अलीके [भ्वादिः-सेट्])  हृष्टवान् / हृषितवान् (हृष् [दिवादिः-सेट्]) 
 
ककारान्त
शकितवान् / शक्तवान् (शक् [स्वादिः-अनिट्]) 
 
गकारान्त
लङ्गितवान् (लङ्ग्-भ्वादिः-लगिँ-गत्यर्थः [भ्वादिः-सेट्])  लग्नवान् / लगितवान् (लग्-भ्वादिः-लगेँ-सङ्गे [भ्वादिः-सेट्]) 
 
घकारान्त
लाघितवान् (लाघ्-भ्वादिः-लाघृँ-सामर्थ्ये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
चकारान्त
अञ्चितवान् / अक्तवान् / अक्नवान् (अञ्च् [भ्वादिः-सेट्])  कुचितवान् (कुञ्च्-भ्वादिः-कुञ्चँ-कौटिल्याल्पीभावयोः [भ्वादिः-सेट्])  क्रुचितवान् (क्रुञ्च्-भ्वादिः-क्रुञ्चँ-कौटिल्याल्पीभावयोः [भ्वादिः-सेट्])  ग्लुक्तवान् (ग्लुञ्च्-भ्वादिः-ग्लुञ्चुँ-गतौ [भ्वादिः-सेट्])  पक्ववान् (पच् [भ्वादिः-अनिट्])  लुचितवान् (लुञ्च्-भ्वादिः-लुञ्चँ-अपनयने [भ्वादिः-सेट्])  वक्तवान् (वञ्च्-भ्वादिः-वञ्चुँ-गत्यर्थः [भ्वादिः-सेट्])  उक्तवान् (वच् [अदादिः-अनिट्])  वृक्णवान् (व्रश्च् [तुदादिः-वेट्])  विचितवान् (व्यच्-तुदादिः-व्यचँ-व्याजीकरणे [तुदादिः-सेट्])  वञ्चितवान् / वक्तवान् (वञ्च् [चुरादिः-सेट्]) 
 
छकारान्त
उष्टवान् (उच्छ्-तुदादिः-उछीँ-विवासे [तुदादिः-सेट्])  पृष्टवान् (प्रच्छ् [तुदादिः-अनिट्])  मूर्छितवान् / मूर्तवान् (मुर्छ् [भ्वादिः-सेट्])  म्लिष्टवान् / म्लेच्छितवान् (म्लेच्छ्-भ्वादिः-म्लेछँ-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः-सेट्])  स्फूर्छितवान् / स्फूर्णवान् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फुर्छाँ-विस्तृतौ [भ्वादिः-सेट्])  हूर्छितवान् / हूर्णवान् (हुर्छ्-भ्वादिः-हुर्छाँ-कौटिल्ये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
जकारान्त
वीतवान् / अजितवान् (अज्-भ्वादिः-अजँ-गतिक्षपनयोः [भ्वादिः-सेट्])  अक्तवान् (अञ्ज्-रुधादिः-अञ्जूँ-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु [रुधादिः-वेट्])  भ्राजितवान् (भ्राज् [भ्वादिः-सेट्])  भक्तवान् (भज् [भ्वादिः-अनिट्])  भृष्टवान् (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्रस्जँ-पाके [तुदादिः-अनिट्])  भग्नवान् (भञ्ज्-रुधादिः-भञ्जोँ-आमर्दने [रुधादिः-अनिट्])  मग्नवान् (मस्ज्-तुदादिः-टुमस्जोँ-शुद्धौ [तुदादिः-अनिट्])  इष्टवान् (यज् [भ्वादिः-अनिट्])  स्फूर्जितवान् / स्फूर्ग्णवान् (स्फूर्ज् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
टकारान्त
कट्टवान् (कट्-भ्वादिः-कटीँ-गतौ [भ्वादिः-सेट्])  लुण्टितवान् (लुण्ट्-भ्वादिः-लुटिँ-स्तेये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
ठकारान्त
पठितवान् (पठ् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
णकारान्त
क्षतवान् (क्षण्-तनादिः-क्षणुँ-हिंसायाम् [तनादिः-सेट्])  फाण्टवान् / फणितवान् (फण्-भ्वादिः-फणँ-गतौ-गतिदीप्त्योः [भ्वादिः-सेट्]) 
 
थकारान्त
मथितवान् (मन्थ्-भ्वादिः-मन्थँ-विलोडने [भ्वादिः-सेट्])  मन्थितवान् (मन्थ्-भ्वादिः-मथिँ-हिंसासङ्क्लेशनयोः [भ्वादिः-सेट्]) 
 
दकारान्त
अर्दितवान् (अर्द्-भ्वादिः-अर्दँ-गतौ-याचने-च [भ्वादिः-सेट्])  अन्नवान् / जग्धवान् / जग्द्धवान् (अद् [अदादिः-अनिट्])  उन्नवान् / उत्तवान् (उन्द्-रुधादिः-उन्दीँ-क्लेदने [रुधादिः-सेट्])  बुन्नवान् (बुन्द्-भ्वादिः-उँबुन्दिँर्-निशामने [भ्वादिः-सेट्])  उदितवान् (वद् [भ्वादिः-सेट्])  स्कन्नवान् (स्कन्द्-भ्वादिः-स्कन्दिँर्-गतिशोषणयोः [भ्वादिः-अनिट्])  स्यन्नवान् (स्यन्द्-भ्वादिः-स्यन्दूँ-प्रस्रवणे [भ्वादिः-वेट्])  सन्नवान् (सद्-तुदादिः-षदॢँ-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः-अनिट्])  ह्लन्नवान् (ह्लाद् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
धकारान्त
इद्धवान् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइन्धीँ-दीप्तौ [रुधादिः-सेट्])  बद्धवान् (बन्ध् [क्र्यादिः-अनिट्])  रद्धवान् (रध्-दिवादिः-रधँ-हिंसासंराद्ध्योः [दिवादिः-वेट्])  विद्धवान् (व्यध्-दिवादिः-व्यधँ-ताडने [दिवादिः-अनिट्])  शुधितवान् (शुन्ध्-भ्वादिः-शुन्धँ-शुद्धौ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
नकारान्त
कान्तवान् (कन्-भ्वादिः-कनीँ-दीप्तिकान्तिगतिषु [भ्वादिः-सेट्])  खातवान् (खन् [भ्वादिः-सेट्])  जनितवान् (जन्-जुहोत्यादिः-जनँ-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः-सेट्])  जातवान् (जन् [दिवादिः-सेट्])  मतवान् (मन्-दिवादिः-मनँ-ज्ञाने [दिवादिः-अनिट्])  मनितवान् / मतवान् (मन्-तनादिः-मनुँ-अवबोधने [तनादिः-सेट्])  स्वान्तवान् / स्वनितवान् (स्वन् [भ्वादिः-सेट्])  स्वान्तवान् / स्वनितवान् (स्वन्-भ्वादिः-स्वनँ-अवतंसने-मित् [भ्वादिः-सेट्])  हतवान् (हन् [अदादिः-अनिट्]) 
 
पकारान्त
कम्पितवान् (कम्प् [भ्वादिः-सेट्])  त्रुपितवान् (त्रुम्प्-भ्वादिः-त्रुम्पँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  तुपितवान् (तुम्प्-भ्वादिः-तुम्पँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  त्रप्तवान् (त्रप् [भ्वादिः-सेट्])  उप्तवान् (वप् [भ्वादिः-अनिट्])  सुप्तवान् (स्वप् [अदादिः-अनिट्]) 
 
फकारान्त
गुफितवान् (गुम्फ् [तुदादिः-सेट्]) 
 
बकारान्त
क्षीबितवान् (क्षीब्-भ्वादिः-क्षीबृँ-मदे [भ्वादिः-सेट्])  लम्बितवान् (लम्ब् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
भकारान्त
उभितवान् (उम्भ्-तुदादिः-उम्भँ-पूरणे [तुदादिः-सेट्])  लब्धवान् (लभ् [भ्वादिः-अनिट्])  शुभितवान् (शुम्भ्-तुदादिः-शुम्भँ-शोभार्थे [तुदादिः-सेट्])  सृब्धवान् (सृम्भ्-भ्वादिः-षृम्भुँ-हिंसार्थौ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
मकारान्त
आन्तवान् / अमितवान् (अम्-भ्वादिः-अमँ-गत्यादिषु-गतौ-शब्दे-सम्भक्तौ-च [भ्वादिः-सेट्])  क्रान्तवान् (क्रम् [भ्वादिः-सेट्])  क्षान्तवान् (क्षम्-भ्वादिः-क्षमूँष्-सहने [भ्वादिः-सेट्])  गतवान् (गम् [भ्वादिः-अनिट्])  रतवान् (रम् [भ्वादिः-अनिट्])  हम्मितवान् (हम्म्-भ्वादिः-हम्मँ-गतौ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
यकारान्त
चायितवान् (चाय्-भ्वादिः-चायृँ-पूजानिशामनयोः [भ्वादिः-सेट्])  पीनवान् / प्यानवान् (प्याय्-भ्वादिः-ओँप्यायीँ-वृद्धौ [भ्वादिः-सेट्])  पूतवान् (पूय्-भ्वादिः-पूयीँ-विशरणे-दुर्गन्धे-च [भ्वादिः-सेट्])  स्फीतवान् (स्फाय्-भ्वादिः-स्फायीँ-वृद्धौ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
रेफान्त
तूर्णवान् / त्वरितवान् (त्वर् [भ्वादिः-सेट्])  पूर्णवान् (पूर्-दिवादिः-पूरीँ-आप्यायने [दिवादिः-सेट्]) 
 
लकारान्त
फलितवान् / फुल्लवान् (फल् [भ्वादिः-सेट्])  मीलितवान् (मील् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
वकारान्त
अवितवान् (अव् [भ्वादिः-सेट्])  ऊर्णवान् (उर्व्-भ्वादिः-उर्वीँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  क्षयूतवान् (क्षेव्-भ्वादिः-क्षेवुँ-निरसने [भ्वादिः-सेट्])  धौतवान् (धाव् [भ्वादिः-सेट्])  मवितवान् (मव्-भ्वादिः-मवँ-बन्धने [भ्वादिः-सेट्]) 
 
शकारान्त
अष्टवान् (अश्-स्वादिः-अशूँ-व्याप्तौ-सङ्घाते-च [स्वादिः-वेट्])  दष्टवान् (दंश् [भ्वादिः-अनिट्])  नष्टवान् (नश् [दिवादिः-वेट्])  भ्रष्टवान् (भ्रंश्-भ्वादिः-भ्रंशुँ-अवस्रंसने-इत्यपि-केचित् [भ्वादिः-सेट्])  उशितवान् (वश्-अदादिः-वशँ-कान्तौ [अदादिः-सेट्]) 
 
षकारान्त
कष्टवान् / कषितवान् (कष्-भ्वादिः-कषँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  ख्यातवान् / क्शातवान् (चक्ष्-अदादिः-चक्षिँङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः-अनिट्])  तष्टवान् (तक्ष् [भ्वादिः-सेट्])  त्वष्टवान् (त्वक्ष्-भ्वादिः-त्वक्षूँ-तनूकरणे [भ्वादिः-सेट्])  मूषितवान् (मूष्-भ्वादिः-मूषँ-स्तेये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
सकारान्त
असितवान् (अस्-भ्वादिः-असँ-गतिदीप्त्यादानेषु [भ्वादिः-सेट्])  भूतवान् (अस् [अदादिः-सेट्])  असितवान् / अस्तवान् (अस्-दिवादिः-असुँ-क्षेपने [दिवादिः-सेट्])  कुसितवान् (कुंस्-दिवादिः-कुंसँ-संश्लेषणे-श्लेषणे-इत्यन्ये [दिवादिः-सेट्])  घस्तवान् (घस्-भ्वादिः-घसॢँ-अदने [भ्वादिः-अनिट्])  उषितवान् (वस् [भ्वादिः-अनिट्])  वसितवान् (वस्-अदादिः-वसँ-आच्छादने [अदादिः-सेट्])  वस्तवान् (वस्-दिवादिः-वसुँ-स्तम्भे [दिवादिः-सेट्])  शस्तवान् / शसितवान् (शस्-भ्वादिः-शसुँ-हिंसायाम् [भ्वादिः-सेट्])  शस्तवान् (शंस् [भ्वादिः-सेट्])  शिष्टवान् (शास्-अदादिः-शासुँ-अनुशिष्टौ [अदादिः-सेट्]) 
 
हकारान्त
गाढवान् (गाह् [भ्वादिः-वेट्])  गृहीतवान् (ग्रह् [क्र्यादिः-सेट्])  दृंहितवान् (दृंह् [भ्वादिः-सेट्])  नद्धवान् (नह्-दिवादिः-णहँ-बन्धने [दिवादिः-अनिट्])  बृंहितवान् (बृंह् [भ्वादिः-सेट्])  बाढवान् / बाहितवान् (बाह्-भ्वादिः-बाहृँ-प्रयत्ने [भ्वादिः-सेट्])  ऊढवान् (वह् [भ्वादिः-अनिट्])  सोढवान् (सह् [भ्वादिः-सेट्])