कृत् प्रत्ययाः - क्तवतुँ (नपुं)


 
आकारान्त
गीतवत् / गीतवद् (गा-भ्वादिः-गाङ्-गतौ [भ्वादिः-अनिट्])  गीतवत् / गीतवद् (गा-जुहोत्यादिः-गा-स्तुतौ [जुहोत्यादिः-अनिट्])  घ्राणवत् / घ्राणवद् / घ्रातवत् / घ्रातवद् (घ्रा [भ्वादिः-अनिट्])  जीनवत् / जीनवद् (ज्या-क्र्यादिः-ज्या-वयोहानौ [क्र्यादिः-अनिट्])  दत्तवत् / दत्तवद् (दा-भ्वादिः-दाण्-दाने [भ्वादिः-अनिट्])  दातवत् / दातवद् (दा-अदादिः-दाप्-लवने [अदादिः-अनिट्])  द्राणवत् / द्राणवद् (द्रा [अदादिः-अनिट्])  दरिद्रितवत् / दरिद्रितवद् (दरिद्रा [अदादिः-सेट्])  दत्तवत् / दत्तवद् (दा [जुहोत्यादिः-अनिट्])  ध्मातवत् / ध्मातवद् (ध्मा [भ्वादिः-अनिट्])  हितवत् / हितवद् (धा [जुहोत्यादिः-अनिट्])  पीतवत् / पीतवद् (पा [भ्वादिः-अनिट्])  पातवत् / पातवद् (पा-अदादिः-पा-रक्षणे [अदादिः-अनिट्])  प्राणवत् / प्राणवद् (प्रा-अदादिः-प्रा-पूरणे [अदादिः-अनिट्])  मितवत् / मितवद् (मा [अदादिः-अनिट्])  वातवत् / वातवद् (वा [अदादिः-अनिट्])  श्राणवत् / श्राणवद् (श्रा-भ्वादिः-श्रा-पाके [भ्वादिः-अनिट्])  श्राणवत् / श्राणवद् (श्रा [अदादिः-अनिट्])  स्थितवत् / स्थितवद् (स्था [भ्वादिः-अनिट्])  हीनवत् / हीनवद् (हा [जुहोत्यादिः-अनिट्])  हानवत् / हानवद् (हा-जुहोत्यादिः-ओँहाङ्-गतौ [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
इकारान्त
क्षितवत् / क्षितवद् / क्षीणवत् / क्षीणवद् (क्षि [भ्वादिः-अनिट्])  कामितवत् / कामितवद् / कान्तवत् / कान्तवद् (कामि [भ्वादिः-सेट्])  जितवत् / जितवद् (जि [भ्वादिः-अनिट्])  शूनवत् / शूनवद् (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि-गतिवृद्ध्योः [भ्वादिः-सेट्])  श्रितवत् / श्रितवद् (श्रि [भ्वादिः-सेट्])  सिनवत् / सिनवद् / सितवत् / सितवद् (सि-स्वादिः-षिञ्-बन्धने [स्वादिः-अनिट्]) 
 
ईकारान्त
डयितवत् / डयितवद् / डियितवत् / डियितवद् (डी [भ्वादिः-सेट्])  डीनवत् / डीनवद् (डी-दिवादिः-डीङ्-विहायसा-गतौ [दिवादिः-सेट्])  दीधितवत् / दीधितवद् (दीधी-अदादिः-दीधीङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः-सेट्])  लीनवत् / लीनवद् (ली-क्र्यादिः-ली-श्लेषणे [क्र्यादिः-अनिट्])  वेवितवत् / वेवितवद् (वेवी-अदादिः-वेवीङ्-वेतिना-तुल्ये [अदादिः-सेट्])  शयितवत् / शयितवद् (शी [अदादिः-सेट्])  ह्रीणवत् / ह्रीणवद् / ह्रीतवत् / ह्रीतवद् (ह्री [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
उकारान्त
ऊर्णुतवत् / ऊर्णुतवद् (ऊर्णु-अदादिः-ऊर्णुञ्-आच्छादने [अदादिः-सेट्])  गूनवत् / गूनवद् (गु-तुदादिः-गु-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः-अनिट्])  दूनवत् / दूनवद् (दु-भ्वादिः-दु-गतौ [भ्वादिः-अनिट्])  नुतवत् / नुतवद् (नु [अदादिः-सेट्])  हुतवत् / हुतवद् (हु [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
ऊकारान्त
दूनवत् / दूनवद् (दू [दिवादिः-सेट्])  धूतवत् / धूतवद् (धू-तुदादिः-धू-विधूनने [तुदादिः-सेट्])  नूतवत् / नूतवद् (नू-तुदादिः-णू-स्तुतौ [तुदादिः-सेट्])  पवितवत् / पवितवद् / पूतवत् / पूतवद् (पू-भ्वादिः-पूङ्-पवने [भ्वादिः-सेट्])  पूनवत् / पूनवद् / पूतवत् / पूतवद् (पू [क्र्यादिः-सेट्])  उक्तवत् / उक्तवद् (ब्रू [अदादिः-सेट्])  सूतवत् / सूतवद् (सू [अदादिः-सेट्])  सूनवत् / सूनवद् (सू-दिवादिः-षूङ्-प्राणिप्रसवे [दिवादिः-सेट्]) 
 
ऋकारान्त
ऋतवत् / ऋतवद् (ऋ [भ्वादिः-अनिट्])  कृतवत् / कृतवद् (कृ [तनादिः-अनिट्])  जागरितवत् / जागरितवद् (जागृ [अदादिः-सेट्])  वृतवत् / वृतवद् (वृ [स्वादिः-सेट्])  वारितवत् / वारितवद् / वृतवत् / वृतवद् (वृ-चुरादिः-वृञ्-आवरणे [चुरादिः-सेट्]) 
 
ॠकारान्त
जीर्णवत् / जीर्णवद् (जॄ [दिवादिः-सेट्])  तीर्णवत् / तीर्णवद् (तॄ [भ्वादिः-सेट्])  पूर्तवत् / पूर्तवद् (पॄ-जुहोत्यादिः-पॄ-पालनपूरणयोः [जुहोत्यादिः-सेट्])  पूर्तवत् / पूर्तवद् (पॄ-क्र्यादिः-पॄ-पालनपूरणयोः [क्र्यादिः-सेट्])  भूर्णवत् / भूर्णवद् (भॄ-क्र्यादिः-भॄ-भर्त्सने-भरनेऽप्येके [क्र्यादिः-सेट्])  मूर्णवत् / मूर्णवद् (मॄ-क्र्यादिः-मॄ-हिंसायाम् [क्र्यादिः-सेट्])  वूर्णवत् / वूर्णवद् (वॄ-क्र्यादिः-वॄञ्-वरणे [क्र्यादिः-सेट्]) 
 
एकारान्त
दत्तवत् / दत्तवद् (दे-भ्वादिः-देङ्-रक्षणे [भ्वादिः-अनिट्])  धीतवत् / धीतवद् (धे [भ्वादिः-अनिट्])  मितवत् / मितवद् (मे-भ्वादिः-मेङ्-प्रणिदाने [भ्वादिः-अनिट्])  उतवत् / उतवद् (वे [भ्वादिः-अनिट्])  वीतवत् / वीतवद् (व्ये-भ्वादिः-व्येञ्-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  हूतवत् / हूतवद् (ह्वे [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
ऐकारान्त
क्षामवत् / क्षामवद् (क्षै-भ्वादिः-क्षै-क्षये [भ्वादिः-अनिट्])  गीतवत् / गीतवद् (गै [भ्वादिः-अनिट्])  ग्लानवत् / ग्लानवद् (ग्लै [भ्वादिः-अनिट्])  त्राणवत् / त्राणवद् / त्रातवत् / त्रातवद् (त्रै [भ्वादिः-अनिट्])  दातवत् / दातवद् (दै-भ्वादिः-दैप्-शोधने [भ्वादिः-अनिट्])  द्राणवत् / द्राणवद् (द्रै-भ्वादिः-द्रै-स्वप्ने [भ्वादिः-अनिट्])  ध्राणवत् / ध्राणवद् (ध्रै-भ्वादिः-ध्रै-तृप्तौ [भ्वादिः-अनिट्])  पातवत् / पातवद् (पै-भ्वादिः-पै-शोषणे [भ्वादिः-अनिट्])  वानवत् / वानवद् (वै-भ्वादिः-ओँवै-शोषणे [भ्वादिः-अनिट्])  श्राणवत् / श्राणवद् (श्रै-भ्वादिः-श्रै-पाके [भ्वादिः-अनिट्])  श्यानवत् / श्यानवद् / शीतवत् / शीतवद् / शीनवत् / शीनवद् (श्यै-भ्वादिः-श्यैङ्-गतौ [भ्वादिः-अनिट्])  स्त्यानवत् / स्त्यानवद् (स्त्यै-भ्वादिः-ष्ट्यै-शब्दसङ्घातयोः [भ्वादिः-अनिट्])  स्तातवत् / स्तातवद् (स्तै-भ्वादिः-ष्टै-वेष्टने-शोभायां-चेत्येके [भ्वादिः-अनिट्])  स्त्यानवत् / स्त्यानवद् (स्त्यै-भ्वादिः-स्त्यै-शब्दसङ्घातयोः [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
ओकारान्त
छितवत् / छितवद् / छातवत् / छातवद् (छो-दिवादिः-छो-छेदने [दिवादिः-अनिट्])  दितवत् / दितवद् (दो-दिवादिः-दो-अवखण्डने [दिवादिः-अनिट्])  शितवत् / शितवद् / शातवत् / शातवद् (शो-दिवादिः-शो-तनूकरणे [दिवादिः-अनिट्])  सितवत् / सितवद् (सो-दिवादिः-षो-अन्तकर्मणि [दिवादिः-अनिट्]) 
 
इदुपधा
इष्टवत् / इष्टवद् (इष् [तुदादिः-सेट्])  क्ष्यूतवत् / क्ष्यूतवद् (क्षिव्-भ्वादिः-क्षिवुँ-निरसने [भ्वादिः-सेट्])  क्लिन्नवत् / क्लिन्नवद् (क्लिद् [दिवादिः-वेट्])  क्लिशितवत् / क्लिशितवद् / क्लिष्टवत् / क्लिष्टवद् (क्लिश्-दिवादिः-क्लिशँ-उपतापे [दिवादिः-सेट्])  क्षितवत् / क्षितवद् (क्षिण्-तनादिः-क्षिणुँ-हिंसायाम्-च [तनादिः-सेट्])  क्लिशितवत् / क्लिशितवद् / क्लिष्टवत् / क्लिष्टवद् (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लिशूँ-विबाधने [क्र्यादिः-वेट्])  खिन्नवत् / खिन्नवद् (खिद्-दिवादिः-खिदँ-दैन्ये [दिवादिः-अनिट्])  द्विष्टवत् / द्विष्टवद् (द्विष् [अदादिः-अनिट्])  द्यूतवत् / द्यूतवद् / द्यूनवत् / द्यूनवद् (दिव् [दिवादिः-सेट्])  भिन्नवत् / भिन्नवद् (भिद् [रुधादिः-अनिट्])  मेदितवत् / मेदितवद् / मिन्नवत् / मिन्नवद् (मिद् [भ्वादिः-सेट्])  लीढवत् / लीढवद् (लिह् [अदादिः-अनिट्])  लिप्तवत् / लिप्तवद् (लिप्-तुदादिः-लिपँ-उपदेहे [तुदादिः-अनिट्])  विदितवत् / विदितवद् (विद् [अदादिः-सेट्])  विक्तवत् / विक्तवद् (विज्-जुहोत्यादिः-विजिँर्-पृथग्भावे [जुहोत्यादिः-अनिट्])  विन्नवत् / विन्नवद् (विद्-दिवादिः-विदँ-सत्तायाम् [दिवादिः-अनिट्])  विग्नवत् / विग्नवद् (विज्-तुदादिः-ओँविजीँ-भयचलनयोः [तुदादिः-सेट्])  विन्नवत् / विन्नवद् (विद्-तुदादिः-विदॢँ-लाभे [तुदादिः-वेट्])  विक्तवत् / विक्तवद् (विच्-रुधादिः-विचिँर्-पृथग्भावे [रुधादिः-अनिट्])  विन्नवत् / विन्नवद् / वित्तवत् / वित्तवद् (विद्-रुधादिः-विदँ-विचारणे [रुधादिः-अनिट्])  श्लिष्टवत् / श्लिष्टवद् (श्लिष्-भ्वादिः-श्लिषुँ-दाहे [भ्वादिः-सेट्])  ष्ठ्यूतवत् / ष्ठ्यूतवद् (ष्ठिव् [भ्वादिः-सेट्])  सिद्धवत् / सिद्धवद् (सिध्-भ्वादिः-षिधूँ-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च [भ्वादिः-सेट्])  सिब्धवत् / सिब्धवद् (सिभ्-भ्वादिः-षिभुँ-हिंसार्थः-इत्येके [भ्वादिः-सेट्])  सिद्धवत् / सिद्धवद् (सिध् [दिवादिः-अनिट्])  स्यूतवत् / स्यूतवद् (सिव् [दिवादिः-सेट्])  स्रूतवत् / स्रूतवद् (स्रिव्-दिवादिः-स्रिवुँ-गतिशोषणयोः [दिवादिः-सेट्]) 
 
उदुपधा
ओखितवत् / ओखितवद् / उखितवत् / उखितवद् (उख्-भ्वादिः-उखँ-गत्यर्थः [भ्वादिः-सेट्])  कुक्तवत् / कुक्तवद् (कुज्-भ्वादिः-कुजुँ-स्तेयकरणे [भ्वादिः-सेट्])  क्षुब्धवत् / क्षुब्धवद् / क्षोभितवत् / क्षोभितवद् / क्षुभितवत् / क्षुभितवद् (क्षुभ् [भ्वादिः-सेट्])  क्षुब्धवत् / क्षुब्धवद् / क्षुभितवत् / क्षुभितवद् (क्षुभ्-दिवादिः-क्षुभँ-सञ्चलने [दिवादिः-सेट्])  क्षुब्धवत् / क्षुब्धवद् / क्षुभितवत् / क्षुभितवद् (क्षुभ्-क्र्यादिः-क्षुभँ-सञ्चलने [क्र्यादिः-सेट्])  कुषितवत् / कुषितवद् (कुष्-क्र्यादिः-कुषँ-निष्कर्षे [क्र्यादिः-सेट्])  ग्लुक्तवत् / ग्लुक्तवद् (ग्लुच्-भ्वादिः-ग्लुचुँ-स्तेयकरणे [भ्वादिः-सेट्])  गोपायितवत् / गोपायितवद् / गुप्तवत् / गुप्तवद् (गुप्-भ्वादिः-गुपूँ-रक्षणे [भ्वादिः-वेट्])  गूढवत् / गूढवद् (गुह्-भ्वादिः-गुहूँ-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  गुधितवत् / गुधितवद् (गुध्-दिवादिः-गुधँ-परिवेष्टने [दिवादिः-सेट्])  घुष्टवत् / घुष्टवद् (घुष्-भ्वादिः-घुषिँर्-अविशब्दने-शब्द-इत्यन्ये-पेठुः [भ्वादिः-सेट्])  तोसितवत् / तोसितवद् / तुसितवत् / तुसितवद् (तुस्-भ्वादिः-तुसँ-शब्दे [भ्वादिः-सेट्])  तुन्नवत् / तुन्नवद् (तुद् [तुदादिः-अनिट्])  दुग्धवत् / दुग्धवद् (दुह् [अदादिः-अनिट्])  द्रुग्धवत् / द्रुग्धवद् / द्रूढवत् / द्रूढवद् (द्रुह् [दिवादिः-वेट्])  नुन्नवत् / नुन्नवद् / नुत्तवत् / नुत्तवद् (नुद् [तुदादिः-अनिट्])  पोषितवत् / पोषितवद् / पुषितवत् / पुषितवद् (पुष्-भ्वादिः-पुषँ-पुष्टौ [भ्वादिः-सेट्])  मुषितवत् / मुषितवद् (मुष् [क्र्यादिः-सेट्])  युद्धवत् / युद्धवद् (युध् [दिवादिः-अनिट्])  युक्तवत् / युक्तवद् (युज्-रुधादिः-युजिँर्-योगे [रुधादिः-अनिट्])  रुष्टवत् / रुष्टवद् (रुष्-भ्वादिः-रुषँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  रोदितवत् / रोदितवद् / रुदितवत् / रुदितवद् (रुद् [अदादिः-सेट्])  रोषितवत् / रोषितवद् (रुष्-चुरादिः-रुषँ-रोषे [चुरादिः-सेट्])  लुब्धवत् / लुब्धवद् (लुभ् [दिवादिः-सेट्])  लुप्तवत् / लुप्तवद् (लुप्-तुदादिः-लुपॢँ-छेदने [तुदादिः-अनिट्])  लुभितवत् / लुभितवद् (लुभ्-तुदादिः-लुभँ-विमोहने [तुदादिः-सेट्])  शुष्कवत् / शुष्कवद् (शुष् [दिवादिः-अनिट्])  स्तुब्धवत् / स्तुब्धवद् (स्तुभ्-भ्वादिः-ष्टुभुँ-स्तम्भे [भ्वादिः-सेट्]) 
 
ऋदुपधा
ऋतवत् / ऋतवद् (ऋण्-तनादिः-ऋणुँ-गतौ [तनादिः-सेट्])  कॢप्तवत् / कॢप्तवद् (कृप् [भ्वादिः-वेट्])  कृष्टवत् / कृष्टवद् (कृष् [भ्वादिः-अनिट्])  कृशितवत् / कृशितवद् (कृश्-दिवादिः-कृशँ-तनूकरणे [दिवादिः-सेट्])  कृत्तवत् / कृत्तवद् (कृत्-तुदादिः-कृतीँ-छेदने [तुदादिः-सेट्])  गृढवत् / गृढवद् (गृह्-भ्वादिः-गृहूँ-ग्रहणे [भ्वादिः-वेट्])  तृप्तवत् / तृप्तवद् (तृप् [दिवादिः-वेट्])  तृढवत् / तृढवद् (तृह्-तुदादिः-तृहूँ-हिंसार्थः [तुदादिः-सेट्])  दृष्टवत् / दृष्टवद् (दृश् [भ्वादिः-अनिट्])  दृहितवत् / दृहितवद् (दृह्-भ्वादिः-दृहँ-वृद्धौ [भ्वादिः-सेट्])  दृप्तवत् / दृप्तवद् (दृप् [दिवादिः-वेट्])  धर्षितवत् / धर्षितवद् / धृष्टवत् / धृष्टवद् (धृष्-स्वादिः-ञिधृषाँ-प्रागल्भ्ये [स्वादिः-सेट्])  पृष्टवत् / पृष्टवद् (पृष्-भ्वादिः-पृषुँ-सेचने-हिंसासङ्क्लेशनयोश्च [भ्वादिः-सेट्])  बृहितवत् / बृहितवद् (बृह्-भ्वादिः-बृहँ-वृद्धौ-बृहिँर्-वृहिँर्-वृद्धौ-शब्दे-च-इत्येके [भ्वादिः-सेट्])  मृष्टवत् / मृष्टवद् (मृष् [भ्वादिः-सेट्])  मृष्टवत् / मृष्टवद् (मृज्-अदादिः-मृजूँ-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः-वेट्])  मर्षितवत् / मर्षितवद् (मृष्-दिवादिः-मृषँ-तितिक्षायाम् [दिवादिः-सेट्])  मृदितवत् / मृदितवद् (मृद् [क्र्यादिः-सेट्])  मर्षितवत् / मर्षितवद् (मृष्-चुरादिः-मृषँ-तितिक्षायाम् [चुरादिः-सेट्])  वृत्तवत् / वृत्तवद् (वृत् [भ्वादिः-सेट्])  सृब्धवत् / सृब्धवद् (सृभ्-भ्वादिः-षृभुँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  सृप्तवत् / सृप्तवद् (सृप् [भ्वादिः-अनिट्])  सृष्टवत् / सृष्टवद् (सृज् [तुदादिः-अनिट्])  हृष्टवत् / हृष्टवद् / हृषितवत् / हृषितवद् (हृष्-भ्वादिः-हृषुँ-अलीके [भ्वादिः-सेट्])  हृष्टवत् / हृष्टवद् / हृषितवत् / हृषितवद् (हृष् [दिवादिः-सेट्]) 
 
ककारान्त
शकितवत् / शकितवद् / शक्तवत् / शक्तवद् (शक् [स्वादिः-अनिट्]) 
 
गकारान्त
लङ्गितवत् / लङ्गितवद् (लङ्ग्-भ्वादिः-लगिँ-गत्यर्थः [भ्वादिः-सेट्])  लग्नवत् / लग्नवद् / लगितवत् / लगितवद् (लग्-भ्वादिः-लगेँ-सङ्गे [भ्वादिः-सेट्]) 
 
घकारान्त
लाघितवत् / लाघितवद् (लाघ्-भ्वादिः-लाघृँ-सामर्थ्ये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
चकारान्त
अञ्चितवत् / अञ्चितवद् / अक्तवत् / अक्तवद् / अक्नवत् / अक्नवद् (अञ्च् [भ्वादिः-सेट्])  कुचितवत् / कुचितवद् (कुञ्च्-भ्वादिः-कुञ्चँ-कौटिल्याल्पीभावयोः [भ्वादिः-सेट्])  क्रुचितवत् / क्रुचितवद् (क्रुञ्च्-भ्वादिः-क्रुञ्चँ-कौटिल्याल्पीभावयोः [भ्वादिः-सेट्])  ग्लुक्तवत् / ग्लुक्तवद् (ग्लुञ्च्-भ्वादिः-ग्लुञ्चुँ-गतौ [भ्वादिः-सेट्])  पक्ववत् / पक्ववद् (पच् [भ्वादिः-अनिट्])  लुचितवत् / लुचितवद् (लुञ्च्-भ्वादिः-लुञ्चँ-अपनयने [भ्वादिः-सेट्])  वक्तवत् / वक्तवद् (वञ्च्-भ्वादिः-वञ्चुँ-गत्यर्थः [भ्वादिः-सेट्])  उक्तवत् / उक्तवद् (वच् [अदादिः-अनिट्])  वृक्णवत् / वृक्णवद् (व्रश्च् [तुदादिः-वेट्])  विचितवत् / विचितवद् (व्यच्-तुदादिः-व्यचँ-व्याजीकरणे [तुदादिः-सेट्])  वञ्चितवत् / वञ्चितवद् / वक्तवत् / वक्तवद् (वञ्च् [चुरादिः-सेट्]) 
 
छकारान्त
उष्टवत् / उष्टवद् (उच्छ्-तुदादिः-उछीँ-विवासे [तुदादिः-सेट्])  पृष्टवत् / पृष्टवद् (प्रच्छ् [तुदादिः-अनिट्])  मूर्छितवत् / मूर्छितवद् / मूर्तवत् / मूर्तवद् (मुर्छ् [भ्वादिः-सेट्])  म्लिष्टवत् / म्लिष्टवद् / म्लेच्छितवत् / म्लेच्छितवद् (म्लेच्छ्-भ्वादिः-म्लेछँ-अव्यक्ते-शब्दे [भ्वादिः-सेट्])  स्फूर्छितवत् / स्फूर्छितवद् / स्फूर्णवत् / स्फूर्णवद् (स्फुर्छ्-भ्वादिः-स्फुर्छाँ-विस्तृतौ [भ्वादिः-सेट्])  हूर्छितवत् / हूर्छितवद् / हूर्णवत् / हूर्णवद् (हुर्छ्-भ्वादिः-हुर्छाँ-कौटिल्ये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
जकारान्त
वीतवत् / वीतवद् / अजितवत् / अजितवद् (अज्-भ्वादिः-अजँ-गतिक्षपनयोः [भ्वादिः-सेट्])  अक्तवत् / अक्तवद् (अञ्ज्-रुधादिः-अञ्जूँ-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु [रुधादिः-वेट्])  भ्राजितवत् / भ्राजितवद् (भ्राज् [भ्वादिः-सेट्])  भक्तवत् / भक्तवद् (भज् [भ्वादिः-अनिट्])  भृष्टवत् / भृष्टवद् (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्रस्जँ-पाके [तुदादिः-अनिट्])  भग्नवत् / भग्नवद् (भञ्ज्-रुधादिः-भञ्जोँ-आमर्दने [रुधादिः-अनिट्])  मग्नवत् / मग्नवद् (मस्ज्-तुदादिः-टुमस्जोँ-शुद्धौ [तुदादिः-अनिट्])  इष्टवत् / इष्टवद् (यज् [भ्वादिः-अनिट्])  स्फूर्जितवत् / स्फूर्जितवद् / स्फूर्ग्णवत् / स्फूर्ग्णवद् (स्फूर्ज् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
टकारान्त
कट्टवत् / कट्टवद् (कट्-भ्वादिः-कटीँ-गतौ [भ्वादिः-सेट्])  लुण्टितवत् / लुण्टितवद् (लुण्ट्-भ्वादिः-लुटिँ-स्तेये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
ठकारान्त
पठितवत् / पठितवद् (पठ् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
णकारान्त
क्षतवत् / क्षतवद् (क्षण्-तनादिः-क्षणुँ-हिंसायाम् [तनादिः-सेट्])  फाण्टवत् / फाण्टवद् / फणितवत् / फणितवद् (फण्-भ्वादिः-फणँ-गतौ-गतिदीप्त्योः [भ्वादिः-सेट्]) 
 
थकारान्त
मथितवत् / मथितवद् (मन्थ्-भ्वादिः-मन्थँ-विलोडने [भ्वादिः-सेट्])  मन्थितवत् / मन्थितवद् (मन्थ्-भ्वादिः-मथिँ-हिंसासङ्क्लेशनयोः [भ्वादिः-सेट्]) 
 
दकारान्त
अर्दितवत् / अर्दितवद् (अर्द्-भ्वादिः-अर्दँ-गतौ-याचने-च [भ्वादिः-सेट्])  अन्नवत् / अन्नवद् / जग्धवत् / जग्धवद् / जग्द्धवत् / जग्द्धवद् (अद् [अदादिः-अनिट्])  उन्नवत् / उन्नवद् / उत्तवत् / उत्तवद् (उन्द्-रुधादिः-उन्दीँ-क्लेदने [रुधादिः-सेट्])  बुन्नवत् / बुन्नवद् (बुन्द्-भ्वादिः-उँबुन्दिँर्-निशामने [भ्वादिः-सेट्])  उदितवत् / उदितवद् (वद् [भ्वादिः-सेट्])  स्कन्नवत् / स्कन्नवद् (स्कन्द्-भ्वादिः-स्कन्दिँर्-गतिशोषणयोः [भ्वादिः-अनिट्])  स्यन्नवत् / स्यन्नवद् (स्यन्द्-भ्वादिः-स्यन्दूँ-प्रस्रवणे [भ्वादिः-वेट्])  सन्नवत् / सन्नवद् (सद्-तुदादिः-षदॢँ-विशरणगत्यवसादनेषु [तुदादिः-अनिट्])  ह्लन्नवत् / ह्लन्नवद् (ह्लाद् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
धकारान्त
इद्धवत् / इद्धवद् (इन्ध्-रुधादिः-ञिइन्धीँ-दीप्तौ [रुधादिः-सेट्])  बद्धवत् / बद्धवद् (बन्ध् [क्र्यादिः-अनिट्])  रद्धवत् / रद्धवद् (रध्-दिवादिः-रधँ-हिंसासंराद्ध्योः [दिवादिः-वेट्])  विद्धवत् / विद्धवद् (व्यध्-दिवादिः-व्यधँ-ताडने [दिवादिः-अनिट्])  शुधितवत् / शुधितवद् (शुन्ध्-भ्वादिः-शुन्धँ-शुद्धौ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
नकारान्त
कान्तवत् / कान्तवद् (कन्-भ्वादिः-कनीँ-दीप्तिकान्तिगतिषु [भ्वादिः-सेट्])  खातवत् / खातवद् (खन् [भ्वादिः-सेट्])  जनितवत् / जनितवद् (जन्-जुहोत्यादिः-जनँ-जनने-मित्-१९३७ [जुहोत्यादिः-सेट्])  जातवत् / जातवद् (जन् [दिवादिः-सेट्])  मतवत् / मतवद् (मन्-दिवादिः-मनँ-ज्ञाने [दिवादिः-अनिट्])  मनितवत् / मनितवद् / मतवत् / मतवद् (मन्-तनादिः-मनुँ-अवबोधने [तनादिः-सेट्])  स्वान्तवत् / स्वान्तवद् / स्वनितवत् / स्वनितवद् (स्वन् [भ्वादिः-सेट्])  स्वान्तवत् / स्वान्तवद् / स्वनितवत् / स्वनितवद् (स्वन्-भ्वादिः-स्वनँ-अवतंसने-मित् [भ्वादिः-सेट्])  हतवत् / हतवद् (हन् [अदादिः-अनिट्]) 
 
पकारान्त
कम्पितवत् / कम्पितवद् (कम्प् [भ्वादिः-सेट्])  त्रुपितवत् / त्रुपितवद् (त्रुम्प्-भ्वादिः-त्रुम्पँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  तुपितवत् / तुपितवद् (तुम्प्-भ्वादिः-तुम्पँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  त्रप्तवत् / त्रप्तवद् (त्रप् [भ्वादिः-सेट्])  उप्तवत् / उप्तवद् (वप् [भ्वादिः-अनिट्])  सुप्तवत् / सुप्तवद् (स्वप् [अदादिः-अनिट्]) 
 
फकारान्त
गुफितवत् / गुफितवद् (गुम्फ् [तुदादिः-सेट्]) 
 
बकारान्त
क्षीबितवत् / क्षीबितवद् (क्षीब्-भ्वादिः-क्षीबृँ-मदे [भ्वादिः-सेट्])  लम्बितवत् / लम्बितवद् (लम्ब् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
भकारान्त
उभितवत् / उभितवद् (उम्भ्-तुदादिः-उम्भँ-पूरणे [तुदादिः-सेट्])  लब्धवत् / लब्धवद् (लभ् [भ्वादिः-अनिट्])  शुभितवत् / शुभितवद् (शुम्भ्-तुदादिः-शुम्भँ-शोभार्थे [तुदादिः-सेट्])  सृब्धवत् / सृब्धवद् (सृम्भ्-भ्वादिः-षृम्भुँ-हिंसार्थौ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
मकारान्त
आन्तवत् / आन्तवद् / अमितवत् / अमितवद् (अम्-भ्वादिः-अमँ-गत्यादिषु-गतौ-शब्दे-सम्भक्तौ-च [भ्वादिः-सेट्])  क्रान्तवत् / क्रान्तवद् (क्रम् [भ्वादिः-सेट्])  क्षान्तवत् / क्षान्तवद् (क्षम्-भ्वादिः-क्षमूँष्-सहने [भ्वादिः-सेट्])  गतवत् / गतवद् (गम् [भ्वादिः-अनिट्])  रतवत् / रतवद् (रम् [भ्वादिः-अनिट्])  हम्मितवत् / हम्मितवद् (हम्म्-भ्वादिः-हम्मँ-गतौ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
यकारान्त
चायितवत् / चायितवद् (चाय्-भ्वादिः-चायृँ-पूजानिशामनयोः [भ्वादिः-सेट्])  पीनवत् / पीनवद् / प्यानवत् / प्यानवद् (प्याय्-भ्वादिः-ओँप्यायीँ-वृद्धौ [भ्वादिः-सेट्])  पूतवत् / पूतवद् (पूय्-भ्वादिः-पूयीँ-विशरणे-दुर्गन्धे-च [भ्वादिः-सेट्])  स्फीतवत् / स्फीतवद् (स्फाय्-भ्वादिः-स्फायीँ-वृद्धौ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
रेफान्त
तूर्णवत् / तूर्णवद् / त्वरितवत् / त्वरितवद् (त्वर् [भ्वादिः-सेट्])  पूर्णवत् / पूर्णवद् (पूर्-दिवादिः-पूरीँ-आप्यायने [दिवादिः-सेट्]) 
 
लकारान्त
फलितवत् / फलितवद् / फुल्लवत् / फुल्लवद् (फल् [भ्वादिः-सेट्])  मीलितवत् / मीलितवद् (मील् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
वकारान्त
अवितवत् / अवितवद् (अव् [भ्वादिः-सेट्])  ऊर्णवत् / ऊर्णवद् (उर्व्-भ्वादिः-उर्वीँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  क्षयूतवत् / क्षयूतवद् (क्षेव्-भ्वादिः-क्षेवुँ-निरसने [भ्वादिः-सेट्])  धौतवत् / धौतवद् (धाव् [भ्वादिः-सेट्])  मवितवत् / मवितवद् (मव्-भ्वादिः-मवँ-बन्धने [भ्वादिः-सेट्]) 
 
शकारान्त
अष्टवत् / अष्टवद् (अश्-स्वादिः-अशूँ-व्याप्तौ-सङ्घाते-च [स्वादिः-वेट्])  दष्टवत् / दष्टवद् (दंश् [भ्वादिः-अनिट्])  नष्टवत् / नष्टवद् (नश् [दिवादिः-वेट्])  भ्रष्टवत् / भ्रष्टवद् (भ्रंश्-भ्वादिः-भ्रंशुँ-अवस्रंसने-इत्यपि-केचित् [भ्वादिः-सेट्])  उशितवत् / उशितवद् (वश्-अदादिः-वशँ-कान्तौ [अदादिः-सेट्]) 
 
षकारान्त
कष्टवत् / कष्टवद् / कषितवत् / कषितवद् (कष्-भ्वादिः-कषँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  ख्यातवत् / ख्यातवद् / क्शातवत् / क्शातवद् (चक्ष्-अदादिः-चक्षिँङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः-अनिट्])  तष्टवत् / तष्टवद् (तक्ष् [भ्वादिः-सेट्])  त्वष्टवत् / त्वष्टवद् (त्वक्ष्-भ्वादिः-त्वक्षूँ-तनूकरणे [भ्वादिः-सेट्])  मूषितवत् / मूषितवद् (मूष्-भ्वादिः-मूषँ-स्तेये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
सकारान्त
असितवत् / असितवद् (अस्-भ्वादिः-असँ-गतिदीप्त्यादानेषु [भ्वादिः-सेट्])  भूतवत् / भूतवद् (अस् [अदादिः-सेट्])  असितवत् / असितवद् / अस्तवत् / अस्तवद् (अस्-दिवादिः-असुँ-क्षेपने [दिवादिः-सेट्])  कुसितवत् / कुसितवद् (कुंस्-दिवादिः-कुंसँ-संश्लेषणे-श्लेषणे-इत्यन्ये [दिवादिः-सेट्])  घस्तवत् / घस्तवद् (घस्-भ्वादिः-घसॢँ-अदने [भ्वादिः-अनिट्])  उषितवत् / उषितवद् (वस् [भ्वादिः-अनिट्])  वसितवत् / वसितवद् (वस्-अदादिः-वसँ-आच्छादने [अदादिः-सेट्])  वस्तवत् / वस्तवद् (वस्-दिवादिः-वसुँ-स्तम्भे [दिवादिः-सेट्])  शस्तवत् / शस्तवद् / शसितवत् / शसितवद् (शस्-भ्वादिः-शसुँ-हिंसायाम् [भ्वादिः-सेट्])  शस्तवत् / शस्तवद् (शंस् [भ्वादिः-सेट्])  शिष्टवत् / शिष्टवद् (शास्-अदादिः-शासुँ-अनुशिष्टौ [अदादिः-सेट्]) 
 
हकारान्त
गाढवत् / गाढवद् (गाह् [भ्वादिः-वेट्])  गृहीतवत् / गृहीतवद् (ग्रह् [क्र्यादिः-सेट्])  दृंहितवत् / दृंहितवद् (दृंह् [भ्वादिः-सेट्])  नद्धवत् / नद्धवद् (नह्-दिवादिः-णहँ-बन्धने [दिवादिः-अनिट्])  बृंहितवत् / बृंहितवद् (बृंह् [भ्वादिः-सेट्])  बाढवत् / बाढवद् / बाहितवत् / बाहितवद् (बाह्-भ्वादिः-बाहृँ-प्रयत्ने [भ्वादिः-सेट्])  ऊढवत् / ऊढवद् (वह् [भ्वादिः-अनिट्])  सोढवत् / सोढवद् (सह् [भ्वादिः-सेट्])