संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


त्र्यशीतेः - तृतीया द्विवचनम्
त्र्यशीतौ - चतुर्थी बहुवचनम्
त्र्यशीतेः - पञ्चमी एकवचनम्
त्र्यशीतिः - द्वितीया द्विवचनम्
त्र्यशीत्या - तृतीया एकवचनम्