संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


एकोनषष्ट्या - तृतीया एकवचनम्
एकोनषष्टिम् - द्वितीया एकवचनम्
एकोनषष्टिः - द्वितीया बहुवचनम्
एकोनषष्ट्याः - षष्ठी एकवचनम्
एकोनषष्ट्याम् - सप्तमी बहुवचनम्