संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


एकोनपञ्चाशद् - चतुर्थी एकवचनम्
एकोनपञ्चाशता - पञ्चमी बहुवचनम्
एकोनपञ्चाशता - षष्ठी बहुवचनम्
एकोनपञ्चाशते - पञ्चमी द्विवचनम्
एकोनपञ्चाशते - चतुर्थी एकवचनम्