संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


विजिगीषीयया - सप्तमी द्विवचनम्
विजिगीषीयाभ्यः - तृतीया एकवचनम्
विजिगीषीये - तृतीया एकवचनम्
विजिगीषीयाभ्यः - द्वितीया एकवचनम्
विजिगीषीयाणाम् - प्रथमा बहुवचनम्