संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


वारि - द्वितीया एकवचनम्
वारिभ्याम् - तृतीया द्विवचनम्
वारिषु - सप्तमी बहुवचनम्
वारिणी - सम्बोधन द्विवचनम्
वारिभ्यः - पञ्चमी एकवचनम्