संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


वाराणसेयीभ्याम् - तृतीया बहुवचनम्
वाराणसेयीभ्यः - पञ्चमी बहुवचनम्
वाराणसेय्योः - सप्तमी द्विवचनम्
वाराणसेयीम् - द्वितीया एकवचनम्
वाराणसेयीषु - सप्तमी बहुवचनम्