संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


यूषस्य - प्रथमा द्विवचनम्
यूषौ - सम्बोधन द्विवचनम्
यूषाणाम् - षष्ठी बहुवचनम्
यूषौ - षष्ठी बहुवचनम्
यूषाः - सप्तमी एकवचनम्