संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


ध्राघणीयैः - तृतीया बहुवचनम्
ध्राघणीयाद् - पञ्चमी एकवचनम्
ध्राघणीयान् - द्वितीया बहुवचनम्
ध्राघणीये - प्रथमा द्विवचनम्
ध्राघणीयेभ्यः - पञ्चमी बहुवचनम्