संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


धेनूनाम् - तृतीया एकवचनम्
धेनुभ्यः - प्रथमा बहुवचनम्
धेनू - चतुर्थी एकवचनम्
धेनू - प्रथमा द्विवचनम्
धेनुभ्याम् - तृतीया द्विवचनम्