संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


क्षुधः - प्रथमा बहुवचनम्
क्षुधम् - सम्बोधन एकवचनम्
क्षुधम् - द्वितीया एकवचनम्
क्षुधि - सप्तमी एकवचनम्
क्षुद्भ्याम् - पञ्चमी बहुवचनम्