संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत

'अधिकाभ्याम् ( अकारान्त पुंलिङ्गम् )' - सम्बोधन-बहुवचने परिवर्तनं कुरुत ।