संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अतितेभ्यः - पञ्चमी बहुवचनम्
अतितौ - पञ्चमी द्विवचनम्
अतितेषु - तृतीया एकवचनम्
अतिताः - सम्बोधन बहुवचनम्
अतितौ - सम्बोधन द्विवचनम्