संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अतिक्रान्तेन - तृतीया एकवचनम्
अतिक्रान्तौ - पञ्चमी द्विवचनम्
अतिक्रान्ताः - चतुर्थी बहुवचनम्
अतिक्रान्तैः - द्वितीया द्विवचनम्
अतिक्रान्तम् - द्वितीया बहुवचनम्