संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अट्टयितव्ययोः - पञ्चमी द्विवचनम्
अट्टयितव्येषु - सप्तमी बहुवचनम्
अट्टयितव्येषु - पञ्चमी बहुवचनम्
अट्टयितव्येभ्यः - तृतीया द्विवचनम्
अट्टयितव्ययोः - सप्तमी द्विवचनम्