संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अञ्चयमानानाम् - षष्ठी बहुवचनम्
अञ्चयमानौ - प्रथमा द्विवचनम्
अञ्चयमानेभ्यः - सम्बोधन बहुवचनम्
अञ्चयमानाय - चतुर्थी एकवचनम्
अञ्चयमानः - प्रथमा एकवचनम्