संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


अङ्घमानाभ्याम् - सम्बोधन बहुवचनम्
अङ्घमानयोः - सप्तमी द्विवचनम्
अङ्घमानाः - सम्बोधन बहुवचनम्
अङ्घमानेभ्यः - पञ्चमी बहुवचनम्
अङ्घमानाय - चतुर्थी एकवचनम्