कृदन्तरूपाणि - अति + रिङ्ग् - रिगिँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिरिङ्गणम्
अनीयर्
अतिरिङ्गणीयः - अतिरिङ्गणीया
ण्वुल्
अतिरिङ्गकः - अतिरिङ्गिका
तुमुँन्
अतिरिङ्गितुम्
तव्य
अतिरिङ्गितव्यः - अतिरिङ्गितव्या
तृच्
अतिरिङ्गिता - अतिरिङ्गित्री
ल्यप्
अतिरिङ्ग्य
क्तवतुँ
अतिरिङ्गितवान् - अतिरिङ्गितवती
क्त
अतिरिङ्गितः - अतिरिङ्गिता
शतृँ
अतिरिङ्गन् - अतिरिङ्गन्ती
ण्यत्
अतिरिङ्ग्यः - अतिरिङ्ग्या
घञ्
अतिरिङ्गः
अतिरिङ्गः - अतिरिङ्गा
अतिरिङ्गा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः