कृदन्तरूपाणि - स्कन्द् + णिच्+सन् - स्कन्दिँर् गतिशोषणयोः - भ्वादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
चिस्कन्दयिषणम्
अनीयर्
चिस्कन्दयिषणीयः - चिस्कन्दयिषणीया
ण्वुल्
चिस्कन्दयिषकः - चिस्कन्दयिषिका
तुमुँन्
चिस्कन्दयिषितुम्
तव्य
चिस्कन्दयिषितव्यः - चिस्कन्दयिषितव्या
तृच्
चिस्कन्दयिषिता - चिस्कन्दयिषित्री
क्त्वा
चिस्कन्दयिषित्वा
क्तवतुँ
चिस्कन्दयिषितवान् - चिस्कन्दयिषितवती
क्त
चिस्कन्दयिषितः - चिस्कन्दयिषिता
शतृँ
चिस्कन्दयिषन् - चिस्कन्दयिषन्ती
शानच्
चिस्कन्दयिषमाणः - चिस्कन्दयिषमाणा
यत्
चिस्कन्दयिष्यः - चिस्कन्दयिष्या
अच्
चिस्कन्दयिषः - चिस्कन्दयिषा
घञ्
चिस्कन्दयिषः
चिस्कन्दयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः