कृदन्तरूपाणि - सु + खूर्द् - खुर्दँ क्रीडायामेव - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सुखूर्दनम्
अनीयर्
सुखूर्दनीयः - सुखूर्दनीया
ण्वुल्
सुखूर्दकः - सुखूर्दिका
तुमुँन्
सुखूर्दितुम्
तव्य
सुखूर्दितव्यः - सुखूर्दितव्या
तृच्
सुखूर्दिता - सुखूर्दित्री
ल्यप्
सुखूर्द्य
क्तवतुँ
सुखूर्दितवान् - सुखूर्दितवती
क्त
सुखूर्दितः - सुखूर्दिता
शानच्
सुखूर्दमानः - सुखूर्दमाना
ण्यत्
सुखूर्द्यः - सुखूर्द्या
अच्
सुखूर्दः - सुखूर्दा
घञ्
सुखूर्दः
सुखूर्दा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः