कृदन्तरूपाणि - सम् + ध्राघ् + यङ् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सन्दाध्राघणम् / संदाध्राघणम्
अनीयर्
सन्दाध्राघणीयः / संदाध्राघणीयः - सन्दाध्राघणीया / संदाध्राघणीया
ण्वुल्
सन्दाध्राघकः / संदाध्राघकः - सन्दाध्राघिका / संदाध्राघिका
तुमुँन्
सन्दाध्राघितुम् / संदाध्राघितुम्
तव्य
सन्दाध्राघितव्यः / संदाध्राघितव्यः - सन्दाध्राघितव्या / संदाध्राघितव्या
तृच्
सन्दाध्राघिता / संदाध्राघिता - सन्दाध्राघित्री / संदाध्राघित्री
ल्यप्
सन्दाध्राघ्य / संदाध्राघ्य
क्तवतुँ
सन्दाध्राघितवान् / संदाध्राघितवान् - सन्दाध्राघितवती / संदाध्राघितवती
क्त
सन्दाध्राघितः / संदाध्राघितः - सन्दाध्राघिता / संदाध्राघिता
शानच्
सन्दाध्राघ्यमाणः / संदाध्राघ्यमाणः - सन्दाध्राघ्यमाणा / संदाध्राघ्यमाणा
यत्
सन्दाध्राघ्यः / संदाध्राघ्यः - सन्दाध्राघ्या / संदाध्राघ्या
घञ्
सन्दाध्राघः / संदाध्राघः
सन्दाध्राघा / संदाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः