कृदन्तरूपाणि - सम् + ध्राघ् + णिच् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सन्ध्राघणम् / संध्राघणम्
अनीयर्
सन्ध्राघणीयः / संध्राघणीयः - सन्ध्राघणीया / संध्राघणीया
ण्वुल्
सन्ध्राघकः / संध्राघकः - सन्ध्राघिका / संध्राघिका
तुमुँन्
सन्ध्राघयितुम् / संध्राघयितुम्
तव्य
सन्ध्राघयितव्यः / संध्राघयितव्यः - सन्ध्राघयितव्या / संध्राघयितव्या
तृच्
सन्ध्राघयिता / संध्राघयिता - सन्ध्राघयित्री / संध्राघयित्री
ल्यप्
सन्ध्राघ्य / संध्राघ्य
क्तवतुँ
सन्ध्राघितवान् / संध्राघितवान् - सन्ध्राघितवती / संध्राघितवती
क्त
सन्ध्राघितः / संध्राघितः - सन्ध्राघिता / संध्राघिता
शतृँ
सन्ध्राघयन् / संध्राघयन् - सन्ध्राघयन्ती / संध्राघयन्ती
शानच्
सन्ध्राघयमाणः / संध्राघयमाणः - सन्ध्राघयमाणा / संध्राघयमाणा
यत्
सन्ध्राघ्यः / संध्राघ्यः - सन्ध्राघ्या / संध्राघ्या
अच्
सन्ध्राघः / संध्राघः - सन्ध्राघा - संध्राघा
युच्
सन्ध्राघणा / संध्राघणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः