कृदन्तरूपाणि - वि + ध्राघ् + यङ् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
विदाध्राघणम्
अनीयर्
विदाध्राघणीयः - विदाध्राघणीया
ण्वुल्
विदाध्राघकः - विदाध्राघिका
तुमुँन्
विदाध्राघितुम्
तव्य
विदाध्राघितव्यः - विदाध्राघितव्या
तृच्
विदाध्राघिता - विदाध्राघित्री
ल्यप्
विदाध्राघ्य
क्तवतुँ
विदाध्राघितवान् - विदाध्राघितवती
क्त
विदाध्राघितः - विदाध्राघिता
शानच्
विदाध्राघ्यमाणः - विदाध्राघ्यमाणा
यत्
विदाध्राघ्यः - विदाध्राघ्या
घञ्
विदाध्राघः
विदाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः