कृदन्तरूपाणि - वङ्क् + सन् - वकिँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
विवङ्किषणम्
अनीयर्
विवङ्किषणीयः - विवङ्किषणीया
ण्वुल्
विवङ्किषकः - विवङ्किषिका
तुमुँन्
विवङ्किषितुम्
तव्य
विवङ्किषितव्यः - विवङ्किषितव्या
तृच्
विवङ्किषिता - विवङ्किषित्री
क्त्वा
विवङ्किषित्वा
क्तवतुँ
विवङ्किषितवान् - विवङ्किषितवती
क्त
विवङ्किषितः - विवङ्किषिता
शानच्
विवङ्किषमाणः - विवङ्किषमाणा
यत्
विवङ्किष्यः - विवङ्किष्या
अच्
विवङ्किषः - विवङ्किषा
घञ्
विवङ्किषः
विवङ्किषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः