कृदन्तरूपाणि - प्र + लङ्घ् - लघिँ भाषार्थः - चुरादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रलङ्घनम्
अनीयर्
प्रलङ्घनीयः - प्रलङ्घनीया
ण्वुल्
प्रलङ्घकः - प्रलङ्घिका
तुमुँन्
प्रलङ्घयितुम् / प्रलङ्घितुम्
तव्य
प्रलङ्घयितव्यः / प्रलङ्घितव्यः - प्रलङ्घयितव्या / प्रलङ्घितव्या
तृच्
प्रलङ्घयिता / प्रलङ्घिता - प्रलङ्घयित्री / प्रलङ्घित्री
ल्यप्
प्रलङ्घ्य
क्तवतुँ
प्रलङ्घितवान् - प्रलङ्घितवती
क्त
प्रलङ्घितः - प्रलङ्घिता
शतृँ
प्रलङ्घयन् / प्रलङ्घन् - प्रलङ्घयन्ती / प्रलङ्घन्ती
शानच्
प्रलङ्घयमानः / प्रलङ्घमानः - प्रलङ्घयमाना / प्रलङ्घमाना
यत्
प्रलङ्घ्यः - प्रलङ्घ्या
ण्यत्
प्रलङ्घ्यः - प्रलङ्घ्या
अच्
प्रलङ्घः - प्रलङ्घा
घञ्
प्रलङ्घः
प्रलङ्घा
युच्
प्रलङ्घना


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः