कृदन्तरूपाणि - प्र + लङ्घ् + यङ् - लघिँ गत्यर्थः लघिँ भोजननिवृत्तावपि - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रलालङ्घनम्
अनीयर्
प्रलालङ्घनीयः - प्रलालङ्घनीया
ण्वुल्
प्रलालङ्घकः - प्रलालङ्घिका
तुमुँन्
प्रलालङ्घितुम्
तव्य
प्रलालङ्घितव्यः - प्रलालङ्घितव्या
तृच्
प्रलालङ्घिता - प्रलालङ्घित्री
ल्यप्
प्रलालङ्घ्य
क्तवतुँ
प्रलालङ्घितवान् - प्रलालङ्घितवती
क्त
प्रलालङ्घितः - प्रलालङ्घिता
शानच्
प्रलालङ्घ्यमानः - प्रलालङ्घ्यमाना
यत्
प्रलालङ्घ्यः - प्रलालङ्घ्या
घञ्
प्रलालङ्घः
प्रलालङ्घा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः