कृदन्तरूपाणि - प्रति + ध्राघ् + क्तवतुँ - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
प्रतिध्राघितवत् (पुं)
प्रतिध्राघितवान्
प्रतिध्राघितवती (स्त्री)
प्रतिध्राघितवती
प्रतिध्राघितवत् (नपुं)
प्रतिध्राघितवत् / प्रतिध्राघितवद्