कृदन्तरूपाणि - निर् + चन्द् + सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निश्चिचन्दिषणम्
अनीयर्
निश्चिचन्दिषणीयः - निश्चिचन्दिषणीया
ण्वुल्
निश्चिचन्दिषकः - निश्चिचन्दिषिका
तुमुँन्
निश्चिचन्दिषितुम्
तव्य
निश्चिचन्दिषितव्यः - निश्चिचन्दिषितव्या
तृच्
निश्चिचन्दिषिता - निश्चिचन्दिषित्री
ल्यप्
निश्चिचन्दिष्य
क्तवतुँ
निश्चिचन्दिषितवान् - निश्चिचन्दिषितवती
क्त
निश्चिचन्दिषितः - निश्चिचन्दिषिता
शतृँ
निश्चिचन्दिषन् - निश्चिचन्दिषन्ती
यत्
निश्चिचन्दिष्यः - निश्चिचन्दिष्या
अच्
निश्चिचन्दिषः - निश्चिचन्दिषा
घञ्
निश्चिचन्दिषः
निश्चिचन्दिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः