कृदन्तरूपाणि - दुस् + वा + णिच्+सन् + तव्य - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
दुर्विवाजयिषितव्य (पुं)
दुर्विवाजयिषितव्यः
दुर्विवापयिषितव्य (पुं)
दुर्विवापयिषितव्यः
दुर्विवाजयिषितव्या (स्त्री)
दुर्विवाजयिषितव्या
दुर्विवापयिषितव्या (स्त्री)
दुर्विवापयिषितव्या
दुर्विवाजयिषितव्य (नपुं)
दुर्विवाजयिषितव्यम्
दुर्विवापयिषितव्य (नपुं)
दुर्विवापयिषितव्यम्