कृदन्तरूपाणि - दुर् + श्लङ्क् - श्लकिँ गतौ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
दुःश्लङ्कनम् / दुश्श्लङ्कनम्
अनीयर्
दुःश्लङ्कनीयः / दुश्श्लङ्कनीयः - दुःश्लङ्कनीया / दुश्श्लङ्कनीया
ण्वुल्
दुःश्लङ्ककः / दुश्श्लङ्ककः - दुःश्लङ्किका / दुश्श्लङ्किका
तुमुँन्
दुःश्लङ्कितुम् / दुश्श्लङ्कितुम्
तव्य
दुःश्लङ्कितव्यः / दुश्श्लङ्कितव्यः - दुःश्लङ्कितव्या / दुश्श्लङ्कितव्या
तृच्
दुःश्लङ्किता / दुश्श्लङ्किता - दुःश्लङ्कित्री / दुश्श्लङ्कित्री
ल्यप्
दुःश्लङ्क्य / दुश्श्लङ्क्य
क्तवतुँ
दुःश्लङ्कितवान् / दुश्श्लङ्कितवान् - दुःश्लङ्कितवती / दुश्श्लङ्कितवती
क्त
दुःश्लङ्कितः / दुश्श्लङ्कितः - दुःश्लङ्किता / दुश्श्लङ्किता
शानच्
दुःश्लङ्कमानः / दुश्श्लङ्कमानः - दुःश्लङ्कमाना / दुश्श्लङ्कमाना
ण्यत्
दुःश्लङ्क्यः / दुश्श्लङ्क्यः - दुःश्लङ्क्या / दुश्श्लङ्क्या
अच्
दुःश्लङ्कः / दुश्श्लङ्कः - दुःश्लङ्का - दुश्श्लङ्का
घञ्
दुःश्लङ्कः / दुश्श्लङ्कः
दुःश्लङ्का / दुश्श्लङ्का


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः