कृदन्तरूपाणि - दीधी + णिच्+सन् - दीधीङ् दीप्तिदेवनयोः - अदादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
दिदीध्ययिषणम्
अनीयर्
दिदीध्ययिषणीयः - दिदीध्ययिषणीया
ण्वुल्
दिदीध्ययिषकः - दिदीध्ययिषिका
तुमुँन्
दिदीध्ययिषितुम्
तव्य
दिदीध्ययिषितव्यः - दिदीध्ययिषितव्या
तृच्
दिदीध्ययिषिता - दिदीध्ययिषित्री
क्त्वा
दिदीध्ययिषित्वा
क्तवतुँ
दिदीध्ययिषितवान् - दिदीध्ययिषितवती
क्त
दिदीध्ययिषितः - दिदीध्ययिषिता
शतृँ
दिदीध्ययिषत् / दिदीध्ययिषद् - दिदीध्ययिषन्ती
शानच्
दिदीध्ययिषमाणः - दिदीध्ययिषमाणा
यत्
दिदीध्ययिष्यः - दिदीध्ययिष्या
अच्
दिदीध्ययिषः - दिदीध्ययिषा
घञ्
दिदीध्ययिषः
दिदीध्ययिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः