कृदन्तरूपाणि - उत् + श्लङ्क् - श्लकिँ गतौ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उच्छ्लङ्कनम् / उच्श्लङ्कनम्
अनीयर्
उच्छ्लङ्कनीयः / उच्श्लङ्कनीयः - उच्छ्लङ्कनीया / उच्श्लङ्कनीया
ण्वुल्
उच्छ्लङ्ककः / उच्श्लङ्ककः - उच्छ्लङ्किका / उच्श्लङ्किका
तुमुँन्
उच्छ्लङ्कितुम् / उच्श्लङ्कितुम्
तव्य
उच्छ्लङ्कितव्यः / उच्श्लङ्कितव्यः - उच्छ्लङ्कितव्या / उच्श्लङ्कितव्या
तृच्
उच्छ्लङ्किता / उच्श्लङ्किता - उच्छ्लङ्कित्री / उच्श्लङ्कित्री
ल्यप्
उच्छ्लङ्क्य / उच्श्लङ्क्य
क्तवतुँ
उच्छ्लङ्कितवान् / उच्श्लङ्कितवान् - उच्छ्लङ्कितवती / उच्श्लङ्कितवती
क्त
उच्छ्लङ्कितः / उच्श्लङ्कितः - उच्छ्लङ्किता / उच्श्लङ्किता
शानच्
उच्छ्लङ्कमानः / उच्श्लङ्कमानः - उच्छ्लङ्कमाना / उच्श्लङ्कमाना
ण्यत्
उच्छ्लङ्क्यः / उच्श्लङ्क्यः - उच्छ्लङ्क्या / उच्श्लङ्क्या
अच्
उच्छ्लङ्कः / उच्श्लङ्कः - उच्छ्लङ्का - उच्श्लङ्का
घञ्
उच्छ्लङ्कः / उच्श्लङ्कः
उच्छ्लङ्का / उच्श्लङ्का


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः